dcsimg

Allmänna villkor för online-tjänsten ”Reservera & Hämta”

§ 1 Allmänna bestämmelser

1. HORNBACH Byggmarknad AB (nedan HORNBACH) tillhandahåller på webbplatsen www.hornbach.se (nedan Webbplatsen) bland annat tjänsten ”Reservera & Hämta” (nedan Tjänsten) (se § 2 nedan).

2. HORNBACH tillhandahåller Tjänsten i enlighet med dessa allmänna villkor. Den vid tidpunkten för reservationen aktuella versionen av de allmänna villkoren äger tillämpning för alla användare som använder Tjänsten (nedan Kunden).

3. Genom att reservera varor elektroniskt på Webbplatsen godkänner Kunden tillämpningen av dessa allmänna villkor avseende reservationen. Inga andra villkor ska gälla mellan Kunden och HORNBACH.

4. HORNBACH garanterar inte tillgängligheten på Webbplatsen för användning av den kostnadsfria Tjänsten.

5. HORNBACH kan när som helst begränsa eller ändra tillgången till Tjänsten. Detta kan ske exempelvis om det krävs på grund av driftsäkerhetsskäl, för att upprätthålla åtkomst och förebygga allvarliga nätstörningar eller på grund av programvaran eller lagrad data.

6. Avtalsspråket är svenska.

§ 2 Tjänsten ”Reservera & Hämta”

1. Användning av Tjänsten
Genom att använda Tjänsten kan Kunden reservera varor online för att senare köpa dessa på en HORNBACH byggmarknad. Kunden väljer de produkter som finns tillgängliga att reservera på Webbplatsen och väljer önskad HORNBACH byggmarknad (nedan Byggmarknaden) och tidpunkt för avhämtning. HORNBACH bekräftar Kundens slutförda reservation via e-post. Varorna finns sedan tillgängliga vid informationsdisken eller godsuttaget på Byggmarknaden från den överenskomna avhämtningstidpunkten och tre dagar framåt.

2. Ingående av avtal
Vid användning av Tjänsten på Webbplatsen för att reservera varor ingås inget avtal om köp av varorna mellan Kunden och HORNBACH. Ingåendet av avtal (köpavtal) sker först vid avhämtning och betalning av de reserverade varorna vid Byggmarknaden. För genomförandet av köp gäller de allmänna villkor som tillämpas av Byggmarknaden.

3. Betalning
Det är inte möjligt att genomföra betalning av varor på Webbplatsen vid användning av Tjänsten. Betalning av de varor som Kunden har reserverat sker vid avhämtning av varorna med av Byggmarknaden accepterade betalningsmedel.

4. Avbeställning
Kunden kan när som helst avbeställa den gjorda reservationen. Avbeställning sker genom att meddela den av Kunden valda Byggmarknaden. Kontaktuppgifterna till Byggmarknaden finns i det e-postmeddelande som innehåller bekräftelsen av Kundens reservation. Avbeställningen är kostnadsfri för Kunden, förutom eventuella kostnader som kan uppstå för Kunden i samband med kommunikationen med Byggmarknaden angående avbeställningen.

§ 3 Force Majeure

1. HORNBACH ansvarar inte för leveransförseningar som beror på omständigheter som står utanför HORNBACHs kontroll, såsom för HORNBACH oförutsebara, oundvikliga omständigheter som inträffar efter Kundens reservation av varor eller som förblivit okända för HORNBACH efter Kundens reservation. Det gäller även vid strejk, brand, översvämning, arbetskonflikt, driftsstörningar samt vid ändringar i lagar och förordningar som inte hänför sig till HORNBACHs normala operativa risk.

Detta gäller även om dessa faktorer påverkar HORNBACHs juridiska ombud, agenter eller underleverantörer.

2. För det fall någon omständighet som framgår av § 3, punkt 1, inträffar, är HORNBACH berättigad att förlänga leveranstiden motsvarande den tid som den hindrande omständigheten kvarstår samt en rimlig tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Om HORNBACH meddelar Kunden att den hindrande omständigheten omöjliggör leverans inom en rimlig tid, har både HORNBACH och Kunden rätt att avbeställa varorna. Detta gäller dock ej vid omständigheter som endast leder till tillfälliga och obetydliga förseningar. Kundens rättigheter enligt lag påverkas inte i detta avseende.

§ 4 Registrering

1. Tjänsten kan endast användas efter att Kunden har registrerat ett användarkonto på Webbplatsen.

2. Endast juridiska personer eller fysiska personer som är över arton år och myndiga får registrera sig för att använda Tjänsten.

3. Kunden försäkrar att de uppgifter som lämnas är fullständiga och korrekta och förbinder sig att informera HORNBACH om ändringar av uppgifterna. De fält som markeras som obligatoriska fält måste fyllas i för att registreringen ska kunna genomföras. Särskilt viktigt är att Kunden anger en aktuell e-postadress som tillhör Kunden och som kontrolleras regelbundet.

§ 5 Ansvar och garanti

1. HORNBACHs ansvar för Tjänsten följer av tillämplig lag.

2. Ansvar och garanti för varorna följer av de allmänna villkor som tillämpas av Byggmarknaden där köpet genomförs eller av produktdokumentationen som följer med varorna.

§ 6 Äganderättsförbehåll

HORNBACH äger varorna till dess full betalning har erlagts för dessa.

§ 7 Personuppgifter

1. Personuppgifter samlas in, behandlas och lagras enbart i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204).

2. Ytterligare information om HORNBACHs behandling av personuppgifter finner du i HORNBACHs integritetspolicy.

§ 8 Övrigt

Svensk rätt ska tillämpas på dessa allmänna villkor och samtliga rättsliga förhållanden parterna emellan, med undantag för CISG/Förenta Nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor.

HORNBACH Byggmarknad AB, organisationsnummer 556613-4853
Aröds Industriväg 66, 422 43 Hisings Backa, Sverige

Länk till HORNBACHs försäljningsvillkor

Mitt varuhus

 HORNBACH Göteborg

Minelundsvägen 8

417 05 Göteborg

Tel.: 031-77 99 300

Öppettider:
Mån–Fre: 07:00–20:00 
Lör–Sön: 09:00–18:00