HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x
Skriv ut
JBL Nitrit Test-Set Vergrößern
JBL Nitrit Test-Set

JBL Nitrit Test-Set

Art. 2233229
  • Artikeltyp: Testare
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • Brandfarliga ämnen/varor Brandfarliga ämnen/varor
  • Frätande ämnen Frätande ämnen
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden., (P233) Behållaren ska vara väl tillsluten., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P303+P361+P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P310) Kontakta omedelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P403+P235) Förvaras på plats med god ventilation. Förvaras svalt., (P501) Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
Artikeltyp Testare
Passar till Sötvatten, Havsvatten
EAN 4014162253705 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp