HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x
Skriv ut
JBL Test Combi Set Vergrößern
JBL Test Combi Set

JBL Test Combi Set

Art. 2233547
  • Artikeltyp: Testare
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • Skadliga ämnen Skadliga ämnen
  • Hälsofarliga ämnen Hälsofarliga ämnen
  • Brandfarliga ämnen/varor Brandfarliga ämnen/varor
  • Frätande ämnen Frätande ämnen
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H225) Mycket brandfarlig vätska och ånga., (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H261) Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser., (H302) Skadligt vid förtäring., (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon., (H315) Irriterar huden., (H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna., (H341) Misstänks kunna orsaka genetiska defekter., (H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden., (P232) Skyddas från fukt., (P233) Behållaren ska vara väl tillsluten., (P261) Undvik att andas in ångor., (P273) Undvik utsläpp i naturen., (P280) Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd., (P301+P310) VID FÖRTÄRING: Kontakta omdelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P303+P361+P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P321) Särskild behandling (se på etiketten)., (P335+P334) Borsta bort lösa partiklar från huden. Skölj under kallt vatten/använd våta omslag., (P370+P378) Vid brand: Släck branden med pulversläckare eller sand., (P403+P235) Förvaras på plats med god ventilation. Förvaras svalt., (P405) Förvaras inlåst., (P501) Innehållet/behållaren lämnas till avfallshantering i enlighet med lokala/regionala/nationella/internationella bestämmelser.
Artikeltyp Testare
Passar till Sötvatten, Havsvatten
EAN 4014162255006 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp