dcsimg
Skriv ut
JBL Test Combi Set Vergrößern
JBL Test Combi Set

JBL Test Combi Set

Art. 2233547
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • . .
  • . .
  • . .
  • . .
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H225) Mycket brandfarlig vätska och ånga., (H261) Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser., (H302) Skadligt vid förtäring., (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon., (H317) Kan orsaka allergisk hudreaktion., (H341) Misstänks kunna orsaka genetiska defekter., (H335) Kan orsaka irritation i luftvägarna., (H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden., (P301+P310) VID FÖRTÄRING: Kontakta omdelbart GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare., (P303+P361+P353) VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha., (P351) Skölj försiktigt med vatten i flera minuter., (P338) Ta i förekommande fall ut kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja., (P405) Förvaras inlåst., (P501) Innehållet/behållaren lämnas till en godkänd avfallsanläggning
Passar till Sötvatten, Havsvatten
EAN 4014162255006 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt. Öffnen
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp