HORNBACH använder cookies. När du fortsätter surfa på vår sida godkänner du användandet av cookies. Mer information

x
Skriv ut
TETRA Analysset test Vergrößern
TETRA Analysset test

TETRA Analysset test

Art. 8197629
Fler artikeldetaljer  

Artikeldetaljer

  • Brandfarliga ämnen/varor Brandfarliga ämnen/varor
  • Skadliga ämnen Skadliga ämnen
  • Frätande ämnen Frätande ämnen
  • Miljöfara (farligt för vattenmiljön) Miljöfara (farligt för vattenmiljön)
Signalord Fara
Faroangivelser (H-fraser) (H226) Brandfarlig vätska och ånga., (H290) Kan vara korrosivt för metaller., (H314) Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon., (H315) Irriterar huden., (H318) Orsakar allvarliga ögonskador., (H319) Orsakar allvarlig ögonirritation., (H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad., (H400) Mycket giftigt för vattenlevande organismer., (H410) Mycket giftigt för vattenlevande organismer, med långtidseffekter., (H412) Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Säkerhetsanvisningar (P-fraser) (P101) Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård., (P102) Förvaras oåtkomligt för barn., (P103) Läs etiketten före användning., (P210) Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden., (P234) Förvaras endast i originalförpackning., (P302+P352) VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten., (P305+P351+P338) VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta om möjligt ut eventuella kontaktlinser. Fortsätt att skölja., (P405) Förvaras inlåst.
Innehåll 1 Styck
Passar till Sötvatten
EAN 4004218188624 Info Avvikande EAN-nummer är beroende av leverantören resp. tillverkaren. Alla EAN-nummer som nämns här syftar på samma produkt.
Ytterligare artiklar ur den här serien
De här artiklarna kanske även intresserar dig:
Förlåt! Den här artikeln är tyvärr inte tillgänglig längre.
Webbköp ej möjligt
Webbköp f.n. ej möjligt Tillbaka i lager?   E-post registrerad
Köp fraktkostnader {{amount.formattedDeliveryCosts}} Lev. tid {{availabilityData.deliveryTime}}
Kan ej reserveras
Tillfälligt ej reserverbar
Reservera & hämtaInfo {{availabilityData.marketStockName}} Kan hämtas {{availabilityData.pickupTime}}
Reservera och hämta i varuhuset

En medarbetare ställer samman varorna som du beställer online så att du kan hämta dem i varuutlämningen. Du betalar i varuhuset när du hämtar varorna.

Spara i önskelista Till önskelistan Jämför Till jämförelsen
Alla priser är inkl. moms.
 
 
 
upp