Ta ett iskallt grepp om vintern – med våra snö- & halkprodukter!

0 Önskelista 0 Varukorg
HORNBACH Göteborg Öppettider
Minelundsvägen 8
417 05 Göteborg

order-goteborg@hornbach.com
+46 31-7799300
mån - fre: 06:00 - 20:00  
lör: 08:00 - 18:00  
sön: 09:00 - 18:00  
Du skrev ut den här informationen den 2023-12-05 klockan 13:41. Observera att priserna på världsmarknaden och kortfristiga reaktioner kan göra att priserna ändras och därför kan avvika från din utskrift. Tack för din förståelse.
Kundservice

SMART HOME by hornbach – villkor och sekretesspolicy

SMART HOME by hornbach – villkor och sekretesspolicy

Särskilda allmänna villkor för användning av SMART HOME by hornbach.

A. Smart Home-villkor

1. Tillämpningsområde för och tillämplighet av villkoren för Smart Home

a. Dessa villkor för Smart Home reglerar tillhandahållandet av den i det här dokumentet definierade tjänsten SMART HOME by hornbach som tillhandahålls av HORNBACH.

b. Dessa villkor för Smart Home gäller i första hand. I andra hand gäller HORNBACHs allmänna köpvillkor som är tillämpliga (HORNBACHs köpvillkor för webbhandel och/eller HORNBACHs allmänna köpvillkor för stationär handel).

c. Föremål för dessa villkor för Smart Home utgör uttryckligen inte:

 • i. Köp av passande Smart Home-enheter (ställdon och sensorer samt därmed förbundna hemautomatiseringsenheter) och själva SMART HOME by hornbach gatewayer
 • ii. Varor och tjänster som kan användas med villkoret för Smart Home, men som erbjuds och tillhandahålls av tredje part på basis av eget avtal eller som egen tjänst. HORNBACH uppmärksammar om att andra villkor kan gälla för dylika tjänster.

2. Kontaktinformation

HORNBACH Byggmarknad AB
Aröds Industriväg 66
422 43 Hisings Backa Sverige

Org nr. 556613-4853
Telefon: +46 (0)31 77 99 799
E-post: webshop@hornbach.se

3. Tillämpliga lagar, avtalsspråk, ort för fullgörande, behörig domstol

a. För ett avtalsförhållande som eventuellt uppstår med HORNBACH och för förpliktelser som uppstår innan avtal ingåtts, gäller uteslutande svensk lag och inte Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor. (CISG).

b. Avtalsspråket är svenska.

c. Om kunden är en näringsidkare, offentligrättslig juridisk person eller särskild näringsidkare, avtalas att uppfyllningsort för tjänsten och eventuella avhjälpanden av fel eller omleveranser är där HORNBACH har sitt säte

d. Behörig domstol är Göteborgs tingsrätt som första instans, om kunden är en näringsidkare. HORNBACH förbehåller sig dock rätten att stämma näringsidkaren vid allmänt forum för näringsidkaren.

4. Tvistlösning online

a. Enligt gällande rätt är HORNBACH förpliktat att informera konsumenterna om den europeiska onlineplattformen för tvistlösning som kan användas för att lösa tvister, utan att en domstol behöver involveras. Den Europeiska kommissionen ansvarar för inrättandet av onlineplattformen.

b. Den europeiska onlineplattformen för tvistlösning finns här: https://ec.europa.eu/odr

c. HORNBACH meddelar dock att företaget inte är villigt att medverka i tvistlösningsförfarandet inom ramen för den europeiska onlineplattformen för tvistlösning. Däremot erbjuder HORNBACH kunderna följande kontaktsätt: via telefon på +46 (0)31 7799799 eller via Kontaktformulär.

d. HORNBACH kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att medverka till och följa rekommendationer från Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

5. Avtalets tillkomst

a. Genom köp av SMART HOME by hornbach gateway, inklusive firmware, får kunden, om kunden uppfyller sina krav, utan ytterligare kostnader möjligheten att ingå ett avtal med HORNBACH om tjänsten Smart Home.

b. Avtalet uppstår efter att kunden har skickat iväg uppgifterna i samband med den initiala registreringen till HORNBACH och HORNBACH har bekräftat registreringen.

c. Om kunden inte samtycker till villkoren för Smart Home ((till vilka HORNBACH ber om samtycke i samband med den initiala registreringen och vilka kan läsas under https://www.hornbach.se/projekt/villkor-och-sekretesspolicy), kan SMART HOME by hornbach returneras inom 30 kalenderdagar och inköpspriset samt fraktkostnaderna återbetalas till kunden.

6. Kunder

Endast en fysisk person kan vara kund. Denna person ska ha full rättshandlingsförmåga och ingå avtalet som konsument (det vill säga avtalet ingås för ändamål som huvudsakligen kan anses ligga utanför personens affärs- eller yrkesverksamhet).

7. Krav som kunden ska uppfylla

Kunden måste uppfylla följande krav för att kunna använda SMART HOME by hornbach:

a. Registrering av ett (enda) HORNBACH-kundkonto på HORNBACHs webbplats och godkännande av de där inkluderade HORNBACHs allmänna köpvillkor för webbhandel för den tid som SMART HOME by hornbach används

 • i. Inloggningen till SMART HOME by hornbach-plattformen sker med inloggningsuppgifterna till HORNBACH-användarkonto. Kunden anger härvid ytterligare ett lösenord och sitt användarnamn som är den e-postadress som angetts i kundkontot. Med tanke på de möjligheter som Smart Home har, ska kunden speciellt tänka på att skydda sina inloggningsuppgifter i enlighet med de villkor som godkändes i samband med att kundkontot skapades.
 • ii. Inloggningsuppgifterna för användarkontot går att använda en gång för den initiala registreringen på HORNBACHs Smart Home-sida för att få tillgång till Smart-Home. Det går inte att överföra åtkomsten till Smart Home eller att logga in fler gånger (till exempel genom en tredje person).
 • iii. Vid den initiala registreringen krävs samtycke till dessa villkor för Smart Home.

b. En internetanslutning

 • i. För att kunden ska kunna styra och administrera funktionerna i SMART HOME by hornbach krävs alltid internet.
 • ii. Sålunda krävs att kunden har en tillförlitlig internetuppkoppling med hög tillgänglighet för att alla delar i SMART HOME by hornbach ska kunna användas.
 • iii. Räckvidden och säkerheten för kommunikationen mellan SMART HOME by hornbach Gateway och Smart Home-enheterna beror på den teknik som används för kommunikationen. Räckvidden för den trådlösa signalen beror dessutom på byggnadens individuella egenskaper.

c. SMART HOME by hornbach Gateway

 • i. Nödvändigt är SMART HOME by hornbach Gateway, som endast säljs av HORNBACH och ansluts till ett LAN via en router, som i sin tur är ansluten till internet

d. En passande mobil enhet som uppfyller respektive appbutiks krav

 • i. Enheten måste ha den senaste programvaruversionen installerad.

e. Installation av Hornbach-appen

 • i. Appen är gratis och tillgänglig för IOS i App Store och för Android i Play Store och måste installeras på en passande mobil enhet.

f. Initial registrering i webbläsaren på en enhet som befinner sig i samma nätverkssegment som SMART HOME by hornbach Gateway och initial inloggning på gatewayen

g. Uppdateringar

 • i. Alltid när nya uppdateringar är tillgängliga är kunden ansvarig för att utan dröjsmål uppdatera den programvara som HORNBACH tillhandahåller, eftersom dessa uppdateringar också kan innehålla fixar (korrigeringar av fel) och HORNBACH endast underhåller den senaste versionen av mjukvaran. Uppdateringen av firmware (inbyggda programvaran) för SMART HOME by hornbach Gateway sker automatiskt om internet är tillgängligt.
 • ii. Kunden är också ansvarig för uppdateringarna av av andra enheter som används och som behövs för SMART HOME by hornbach (t.ex. firmware för routern). Detta för att stänga säkerhetsluckor som kan tillfoga kunden eller HORNBACH skador.

samt

h. Lämpliga Smart Home-enheter (styrdon och sensorer samt därmed förbundna hemautomatiseringsenheter)

 • i. Ställdonen styr aktivt en process, till exempel en termostat, ljusströmbrytare, eluttag eller en siren
 • ii. Sensorer är mätapparater, till exempel en dörr- och fönsterkontakt, strömmätare (integrerad i eluttaget), rumsensor (temperatur och luftfuktighet), brandvarnare eller en rörelsedetektor.
 • iii. Hemautomatiseringsenheter är apparater i vilka en eller flera ställdon eller sensorer som är kompatibla med den tillhandhållna HORNBACH-tjänsten används, till exempel en lampa som är kopplad till en rörelsedetektor.

8. Användningsändamål, användningsplats för tjänsten

a. Det enda användningsändamålet för SMART HOME by hornbach är privat användning av kunden (jämför nr 6), som är slutanvändare av Smart Home-enheten och uppfyller de krav som en kund ska uppfylla (jämför nr 7)
i. Varvid Smart Home-enheterna och den övriga Smart Home-infrastrukturen ("Smart Home-infrastruktur“) endast får användas korrekt installerade i enlighet med respektive bruksanvisning och övrig produktinformation (särskilt varningsinformation, användningsändamål) och
ii. Även om relevant information saknas i bruksanvisningar och produktinformation får Smart Home-infrastrukturen endast användas på ett sätt som inte medför fara för personer och egendom (till exempel besökare eller boende, djur, värdeföremål). Vid tvivel är endast säker användning tillåten. Till exempel om fara hotar vid oövervakad användning, så är endast övervakad användning tillåten och
iii. Kunden är förpliktad att kontrollera Smart Home-infrastrukturens funktionsduglighet även för enheter som i regel inte behöver övervakas medan de är i drift: Denna kontroll ska dels ske regelbundet och dels vid konkreta fall (till exempel vid automatisk stängning av fönster i samband vädervarningar). Alternativt ska kunden ge en tredje part i uppdrag att utföra kontrollen för att undvika skador, och
iv. Smart Home-infrastrukturen får generellt inte användas för styrning och övervakning av enheter som kräver en hög grad av tillförlitlighet, exempelvis medicinska apparater, och
v. Vidare ska Smart Home-infrastrukturen användas på ett sådant sätt, att skador, särskilt dataförluster, om möjligt inte uppstår eller är av ringa omfattning även vid felfunktioner av ett eller flera element, till exempel genom regelbunden redundant säkerhetskopiering utanför Smart Home-infrastrukturen etc. och
vi. Varvid Smart Home-funktionerna inte kan ersätta ett fullvärdigt trådlöst larmsystem, brandvarnare eller andra säkerhetselement. OBS! På grund av osäkerheter i den externa kommunikationstekniken, vilket HORNBACH inte kan påverka, kan ett fellarm, felmeddelande eller uteblivna meddelanden inte helt uteslutas. HORNBACH kan inte garantera störnings- och felfritt skapande och överföring av meddelanden. HORNBACH rekommenderar principiellt att en person som snabbt kan nås och finns på plats (granne eller liknande) kontaktas om ett larm har gått, innan räddningstjänsten, polis eller motsvarande underrättas för att undvika kostnader som fellarm kan medföra.

b. Användning för affärs- eller yrkesverksamhet och användning för eller av tredje part är uttryckligen utesluten. De tjänster som HORNBACH tillhandahåller får varken överföras vidare på tredje person eller överlåtas till tredje person för ensam användning – oavsett om det är privat eller i affärs- eller yrkesverksamhet. Det är dessutom förbjudet för kunden att agera som leverantör av dylika tjänster gentemot tredje part. Allt missbruk av överlåtna tjänster utöver användningsändamålet är förbjudet. I synnerhet får kunden, för att möjliggöra tjänsten, inte störa eller medverka till en störning av den infrastruktur (till exempel. HORNBACHs server) som används: På motsvarande sätt får kunden inte heller störa eller medverka till en störning av tjänsten som tillhandahålls en annan användare. Varje försök att störa tjänsten kan leda till straff- eller civilrättsliga påföljder, och i synnerhet till att HORNBACH säger upp detta avtal med hänvisning till synnerliga skäl.

c. Tjänsten får endast användas för Smart-Home-enheter som är i drift i Sverige.

9. Tjänster från HORNBACH

a. Om kraven för kunden är uppfyllda, är det möjligt för kunden som har SMART HOME by hornbach att styra Smart Home-enheter via SMART HOME by hornbach Gateway med HORNBACH-appen som installerats på mobila enheter eller via en webbläsare inom ramen för användningsändamålet på de platser de används.

b. HORNBACH ger kunden tillgång till Smart Home-tjänsten:

 • i. Möjligheten att logga in på ett HORNBACH-kundkonto
 • ii. Möjligheten att använda HORNBACH-appen för enkel kontroll av anslutna enheter
 • iii. En konfigurationsassistent för initial registrering av SMART HOME by hornbach gateway
 • iv. En anslutningsassistent för initial anslutning (pairing) av enheter till basstationen och
 • v. En assistent för konfiguration av automatiseringar, till exempel schemalagd uppvärmning, funktionen "Lampa på" vid en rörelse som rörelsesensorn registrerat.

c. Smart Home-meddelanden Kunden kan låta sig informeras om bestämda händelser via pushmeddelanden på sin mobiltelefon via appen SMART HOME by hornbach. Kunden kan själv bestämma om han eller hon vill få dessa meddelanden och för vilka händelser meddelanden ska skickas. Kunden kan när som helst inaktivera denna funktion.

d. Även om kunden kan använda tjänster utöver avtalad omfattning, så har kunden inte anspråk på detta. I det fall att denna tjänst upphör har kunden därför inga rättigheter (vid defekt).

e. Support

 • i. Onlinesupport: HORNBACH tillhandahåller en ändamålsenlig onlinesupport (för närvarande till exempel i form av FAQ, tips, instruktioner och dylikt) under www.hornbach.se/smarthomebyhornbach.
 • ii. Hotlinesupport HORNBACH svarar under servicenummer +46 (0)31 7799799 på frågor om problem vid installation och användning av SMART HOME by hornbach.

f. Underhållsarbeten

 • i. Tjänsterna i SMART HOME by hornbach kan tas ur bruk för den tid underhållsarbeten pågår (till exempel för ändringar och uppdateringar av serverkonfigurationen).
 • ii. Om underhållsarbeten som inte är kortvariga informeras kunderna på förhand. I övrigt utförs underhållsarbeten på andra tider än kvälls- eller nattetid (kl. 22:00–05:00) endast om detta är absolut nödvändigt.

g. Tillgänglighet: HORNBACH garanterar en tillgänglighet på 98 % för tjänsten på årsbasis och utanför tiderna kl. 22:00 och 05:00.

h. Drift av server- och systemkomponenter:
Värdplats för de server- och systemkomponenter som krävs för driften av SMART HOME by hornbach-plattformen är ett datorkluster på en plats i Europa och de är särskilt skyddade mot obehörig åtkomst. Datorklustrets internetanslutning är redundant och har en rimlig överföringshastighet enligt rådande tekniska nivå.

i. Uppdateringar, fel i produkt och programvara HORNBACH tillhandahåller från och till uppdateringar för HORNBACHs firmware och programvara. Dessa kan innehålla förnyelser och/eller fixar (korrigeringar av fel). HORNBACH underhåller endast den senaste versionen av programvara och produkt. Att underhålla, inklusive att skapa fixar för äldre versioner, är HORNBACH inte förpliktat till

j. HORNBACH kommer ständigt att vidareutveckla tjänsterna i SMART HOME by hornbach och anpassa dem till den tekniska utvecklingen och ändrade rättsliga grunder. HORNBACH förbehåller sig därför rätten att uppdatera SMART HOME by hornbach för att anpassa den till en ny teknisk miljö eller ett ändrat användarbeteende. HORNBACH kommer att informera kunden om detta och för kunden uppstår inga extra kostnader till följd av detta.

10. Betydelse av förbindelse till SMART HOME by hornbach-plattformen

a. Förbindelsen till SMART HOME by hornbach-plattformen är nödvändig för att Smart Home-lösningen ska fungera korrekt.

b. En störning i denna förbindelse kan uppstå genom fel på kundens enheter eller internetanslutning och/eller fel på internetanslutningen eller servern hos HORNBACH. En störning kan också uppstå vid underhållsarbeten.

c. Vid en sådan störning finns alla förprogrammerade Smart Home-automatiseringar kvar (såvida de övriga förutsättningarna uppfylls, framför allt att SMART HOME by hornbach Gateway försörjs med ström). Ändringar i automatiseringar kan dock inte genomföras. Inte heller meddelanden kan längre skickas eller tas emot och visning av status utifrån är inte möjlig.

11. Nyttjanderätt av produkt och programvara

a. Kunden erhåller för tiden för Smart-Home-avtalet en nyttjanderätt till produkt och programvara för användning i enlighet med avtalet: Denna nyttjanderätt är icke-exklusiv och kan inte licensieras vidare. Motsvarande gäller för uppdateringar.

b. Kunden får endast använda den tillhandahållna produkt och programvaran så som avses i avtalet och inte själv göra några modifieringar. I synnerhet är det inte tillåtet att kopiera, bearbeta, överlåta, ändra, dekompilera eller omvandla dessa. Undantagen för datorprogram i § 26 g i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (Upphovsrättslagen eller URL) påverkas inte.

12. Ansvar för SMART HOME by hornbach under avtalets löptid

Beträffande ansvaret för SMART HOME by hornbach (inklusive produkt och programvara som tillhandahålls för denna tjänst, jämför nr 9) under avtalets löptid (jämför nr 13) gäller följande:

a. HORNBACH har ansvar mot kunden vid uppsåt och grov oaktsamhet, i fall av strikt ansvar (till exempel garantiansvar, ansvar enligt svensk produktansvarslagen), vid skada på liv och hälsa, vid otillåtna handlingar, vid uppsåtligt bedrägligt handlande och vid brott mot väsentliga avtalsförpliktelser enligt lag. En väsentlig avtalsförpliktelse är en förpliktelse som behöver uppfyllas för att avtalet överhuvudtaget ska kunna fullföljas och som den andra avtalsparten vanligtvis kan lita på iakttas. Dessutom gäller den lagstadgade begränsningen av ansvar enligt 7 kap. lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation samt §§ 16-19 i lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra informations-samhällets tjänster.

b. HORNBACH tar inte inom ramen för dessa villkor för Smart Home något ansvar för skador, inklusive dataförlust, som uppstår på grund av felfunktioner eller tekniska störningar i Smart Home-enheter, liksom inte heller för tredje parts produkter och service, i synnerhet för funktionen av kundens internet och strömförsörjning.

13. Löptid och uppsägning av SMART HOME by hornbach, rättigheter enligt detta avtal

a. Avtalet börjar gälla när registreringen bekräftas (jämför nr 5 i dessa allmänna köpvillkor). Avtalsförhållandet upphör automatiskt 24 månader efter den dag som kunden (innan registrering) har ingått köpeavtalet med HORNBACH om SMART HOME by hornbach Gateway (avtalets löptid). HORNBACH kan, även efter att avtalstiden har löpt ut, erbjuda kunden de tjänster som ingår i avtalet. Något anspråk på en fortsättning av tjänsterna finns inte. För förlängningen av avtalet på obestämd tid och för fortsatt tillhandahållande av tjänsterna gäller nr 1, 3, 6 till 11 och nr 13 b) till d) i dessa villkor för Smart Home. Båda avtalsparterna kan vid fall av en fortsatt användning av tjänsterna skriftligen (brev, fax, e-post, etc.) säga upp det bestående, förlängda avtalet. Uppsägningstiden är en månad. Rätten till uppsägning om viktiga skäl föreligger påverkas inte. Uppsägningen från kundens sida kan också ske indirekt genom att kunden avslutar sitt kundkonto. Vid förlängning av avtalet på obestämd tid är HORNBACH inte i något fall ersättningsansvarig mot kund för skada som orsakats av tjänsten eller tillhörande delar.

b. När avtalet om SMART HOME by hornbach upphör har kunden inte längre rätt att nyttja Smart Home firmware och programvara. Uppsägningen rör särskilt inte de eventuella köpeavtal som ingåtts med HORNBACH om Smart Home-enheter. Detta gäller i synnerhet för SMART HOME by hornbach Gateway. Efter att avtalet har upphört att gälla finns ingen förbindelse till HORNBACH-plattformen.

c. Kunden kan inte överföra rättigheterna och skyldigheterna enligt detta avtal på en tredje person. HORNBACH är berättigat att använda sig av underleverantörer för att tillhandahålla tjänsterna enligt detta avtal.

B. Dataskyddsinformation

HORNBACH Byggmarknad AB använder dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsförordningen (GDPR) och annan svensk dataskyddslagstiftning. Våra medarbetare och samarbetspartner är skyldiga att följa de dataskyddsrättsliga bestämmelserna. Nedan kan du läsa hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi beskriver även för dig vilka rättigheter du har och hur du kan göra dem gällande. På https://www.hornbach.se/projekt/villkor-och-sekretesspolicy/ på internet kan du när som helst läsa denna information.

1. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig, till vilket ändamål och hur länge spara vi dina personuppgifter om du använder SMART HOME by hornbach?

Kategorier av personuppgifter Behandling som utförs Laglig grund Lagringstid
För- och efternamn Användarhantering Fullgöra avtal Tills kunden tar bort (självadministration)
E-postadress, Inloggning på Smart Home-plattformen/appen Fullgöra avtal Tills kunden tar bort (självadministration)
Lösenord Inloggning på Smart Home-plattformen/appen Fullgöra avtal Tills kunden tar bort (självadministration)
Plats Funktioner för kunder med flera gatewayar Fullgöra avtal Tills kunden tar bort (självadministration)
Meddelanden Information till kunder Fullgöra avtal 7 dagar
Användningsdata Information till kunder Fullgöra avtal 12 månader

Ansvarig för ovan nämnda användningssyften är HORNBACH Byggmarknad AB, Aröds Industriväg 66, 417 05 Hisings Backa.

För att möjliggöra Smart Home-service är det nödvändigt att HORNBACH ger tillverkaren av Smart Home-lösningen (ms.GIS Gmbh, Bahnhofsplatz 1a, AT-2340 Mödling, Österrike) tillgång till ovan nämnda uppgifter för supporten. Uppgifterna behandlas på uppdrag av vår samarbetspartner ms.GIS GmbH och dess underleverantör ROC-Connect Inc. av den amerikanska IT-tjänsteleverantören Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 USA. IT-Supporten utgör i båda fallen ett berättigat intresse för HORNBACH i enlighet med gällande dataskyddsförordningen (GDPR). Vidareöverlåtelse till andra, i synnerhet till tredje länder, äger inte rum.

Du har följande juridiska rättigheter i egenskap av person som registrerats:

Dataskyddsförordning
Rätt till tillgång Art. 15
Rätt till rättelse Art. 16
Rätt till borttagning Art. 17
Rätt till begränsning av behandling Art. 18
Rätt att göra invändningar Art. 21
Rätt till dataportabilitet Art. 20
Rätt att klagomål hos ansvarig tillsynsmyndighet Art. 57punkt 1 f)
Rätt att dra tillbaka samtycke med framtida verkan Art. 7 punkt 3

Det existerar ingen lagstadgad skyldighet att tillhandahålla de ovan nämnda uppgifterna. För att avtalsenligt kunna använda Smart Home-servicen krävs dock att dessa uppgifter tillhandahålls. Smart Home-servicen är inte möjlig att tillhandahålla utan att uppgifterna uppges (frånsett uppgiften om plats). Automatiserat beslutsfattande äger inte rum.

2. Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och till vilket ändamål när du besöker webbplatsen SMART HOME by hornbach?

Kategorier av personuppgifter Behandling som utförs Laglig grund
1 Uppgifter från webbläsare (datum och klockslag för åtkomst, URL (adress) till hänvisande webbsidor, öppnad fil, skickat datavolym, webbläsartyp och -version, operativsystem, IP-adress) Upprättande av förbindelse till webbsidan Berättigat intresse
2 Webbanalysuppgifter Räckviddsmätning, webbsidesoptimering Lämnat samtycke

För ytterligare information om dataskydd i samband med ditt besök på hemsidan hänvisar vi till integritets- och personuppgiftsinformation där.

C. Samtycke till lagring av uppgifter

Genom att acceptera Smart Home-villkoren och dataskyddsinformationen för ”Smart HOME by hornbach” ger jag även mitt samtycke till att HORNBACH lagrar den nedan nämnda informationen på min enhet/gateway och i molnet samt till att HORNBACH får tillgång till den information som redan finns lagrad på min enhet/gateway och i molnet i syften som avser användningen av ”SMART HOME by hornbach”. Jag är medveten om att jag när som helst kan återkalla mitt samtycke med framtida verkan per mail till dataskydd@hornbach.com. När jag återkallar mitt samtycke kan ”SMART HOME by hornbach” inte användas längre. Jag har tagit del av ytterligare dataskyddsinformation via https://www.hornbach.se/service/integritets-och-personuppgiftspolicy/.

Lagrad information:

Användaruppgifter:

 • E-postadress (användar-ID)
 • Information om användarkonto (t.ex. gateway-namn, beskrivningstext, land, användarens namn)
 • Tidszon och tidsstämpel för den senaste inloggningen.
 • Den mobila enhetens språkinställning
 • Beviljande, godkännande och bekräftelse av informationen om användningsvillkoren ID för Hornbach-konto (customer ID)
 • Inbjuden användare

Enhetsdata:

 • Data som kan kopplas till användarkontot inom ramen för användningen av enheten
 • Enhetens märke (t.ex. FLAIR viyu) Enhetstyp (t.ex. lampa, brandvarnare etc.) och modell
 • Märkesberoende information (t.ex. serienummer, firmware-version)
 • Enhetsdata för styrning och automatisering: statusdata (t.ex. fönster öppet, temperatur, luftfuktighet), enhetsåtgärder (t.ex. ljusfärg, påslagen/avstängd, gräsklippare i laddningsstation)
 • Platsinformation om funktionen med styrning beroende på solens position är aktiverad Kamerasnapshot (videosekvenser som har aktiverats av användaren via automatisering)

App användningsdata:
Sammanfattade app användningsdata baserat på alla användares åtgärder (t.ex. använda funktioner), appkrascher, användningsfrekvens, användning av de fyra huvudfunktionerna (status, enheter, regler, historik)

Loggfiler:

 • IP-adress för gateway
 • Unikt tekniskt inloggningsnamn
 • Användarens aktivitetsstatus
 • Igenkänning av enheter (t.ex. smarthpone, surfplatta): operativsystem, språk, webbläsarvariant och -version vid användning av webbläsare
 • Unikt tekniskt inloggningsnamn för anslutna partnermärken (t.ex. Netatmo, Gardena)
 • Åtkomstkontroll av anslutna enheter med datum och tid)
 • Användarnamn och lösenord beroende på tillverkaren
 • Alla punkter från punkterna användardata och enhetsdata

upp