Garantivillkor

Varumärket for_q tillverkar samtliga produkter genom moderna tillverkningsmetoder. Produkterna genomgår kontinuerligt strikta kvalitetskontroller för att säkerställa att varumärkets produkter håller en hög kvalitetsnivå. HORNBACH Byggmarknad AB, garantigivaren, garanterar kvalitén för for_q-produkter enligt följande:

Garantitid

Grantitiden uppgår till 10 år på for_q trädgårdsverktyg, maskiner, bevattningssystem och pumpar. Garantitiden för batteri uppgår till 3 år. Yxor och slangar 30 år från tidpunkten för inköpet. Som bevis för inköpsdatumet (garantitidens början) skall kassakvittot eller fakturan i original visas upp.

Garantis omfattning

Garantin gäller enbart för fabrikations- respektive materialfel som fanns vid köptillfället. Garantin gäller enbart, om produkten har sålts för användning för privat bruk, om den använts på lämpligt sätt, om eventuellt befintliga serviceföreskrifter iakttagits, och om produkten inte skadats eller förstörts genom olyckshändelse. Garantin gäller inte för fel som beror på:

  • Felaktig montering eller inkoppling.
  • Felaktig hantering eller användning.
  • Felaktig eller otillräckligt underhåll eller rengörning.
  • Oaktsamhet vid hantering.
  • Användning av icke-orginalreservdelar.
  • Felaktig kemisk, elektrisk eller elektronisk påverkan.
  • Förändringar av produkten på grund av väderförhållanden och direkt solljus.
  • Används produkten i kommersiellt bruk eller uthyrning förfaller garantivillkoren.

Garantin gäller inte heller för skador på förslitningsdelar. Dessutom gäller garantin inte för följdskador samt eventuella monterings- och demonteringskostnader i samband med skadan.

Garantiåtgärder

Vid reklamation under garantitiden skall garantigivaren undersöka den felaktiga produkten för att kunna kontrollera om ett garantifall föreligger. Om så är fallet åtar sig garantigivaren att på egen bekostnad antingen reparera produkten eller ersätta denna med en ny produkt.

Finns produkten inte längre i garantigivarens sortiment äger garantigivaren rätten att byta ut produkten mot en liknande. Den utbytta produkten eller delar av denna övergår i garantigivarens ägo.

Garantin omfattar inte skyldighet till ersättning för indirekt skada eller följdskador.

Tas garantin i anspråk (reparation eller byte) leder inte detta till att garantitiden förlängs eller att någon ny garanti uppstår.

for q garanti

Anspråk på garantin

Om garantin skall tas i anspråk skall närmaste HORNBACH-varuhus kontaktas.

Hitta ditt närmsta varuhus >>

Garantigivaren kan också nås under följande email-adress för att nå en överenskommelse om, vart produkten skall sändas eller var den kan avhämtas: webbshop@hornbach.se

Garantin kan enbart tas i anspråk om kassakvittot eller fakturan i original kan uppvisas.

Rättigheter enligt lag

Denna garanti innebär inte någon inskränkning i rätten till reklamation enligt Konsumentköplagen eller i rättigheter som kan göras gällande enligt produktansvarslagen.

Mer om garantier