Garantivillkor

TENNEKER har tillverkats enligt de modernaste tillverkningsmetoderna och undergår kontinuerligt stränga kvalitetskontroller. HORNBACH Byggmarknad AB (garantigivaren) garanterar kvalitén för TENNEKER kol- och gasolgrillar enligt nedanstående villkor.

Garantitid

Grantitiden uppgår till 10 år från tidpunkten för inköpet. Som bevis för inköpsdatumet (garantitidens början) skall kassakvittot eller fakturan i original visas upp.

Garantins omfattning

Garantin gäller enbart för fabrikations- respektive materialfel som fanns vid köptillfället. Garantin gäller enbart, om produkten har sålts för användning för privat bruk, om den använts på lämpligt sätt, om eventuellt befintliga serviceföreskrifter iakttagits, och om produkten inte skadats eller förstörts genom olyckshändelse. Garantin gäller inte för fel som beror på:

  • Felaktig montering eller felaktiga anslutningar.
  • Handhavarfel.
  • Felaktig skötsel.
  • Yttre påverkan.
  • Modifikation.
  • Felaktig kemisk, elektrisk eller elektronisk påverkan.

Garantin gäller inte heller för skador på förslitningsdelar som beror på normalt slitage. Dessutom gäller garantin inte för följdskador samt eventuella monterings- och demonteringskostnader i samband med skadan.

tenneker garanti

Garantiåtgärder

Vid reklamation under garantitiden skall garantigivaren undersöka den felaktiga produkten för att kunna kontrollera om ett garantifall föreligger. Om så är fallet åtar sig garantigivaren att på egen bekostnad antingen reparera produkten eller ersätta denna med en ny produkt. Finns produkten inte längre i garantigivarens sortiment äger garantigivaren byta ut produkten mot en liknande. Den utbytta produkten eller delar av denna övergår i garantigivarens ägo. Garantin omfattar inte skyldighet till ersättning för indirekt skada eller följdskador.

Tas garantin i anspråk (reparation eller byte) leder inte detta till att garantitiden förlängs eller att någon ny garanti uppstår.

Anspråk på garantin

Vänligen kontakta närmaste HORNBACH-varuhus för att göra anspråk på garantin.

Hitta till ditt närmsta varuhus här >>

Garantigivaren kan också nås under följande email-adress för att träffa överenskommelse om, vart produkten skall sändas eller var den kan avhämtas: webbshop@hornbach.se

Garantin kan enbart tas i anspråk om kassakvittot eller fakturan i original kan uppvisas.

Rättigheter enligt lag

Denna garanti innebär inte någon inskränkning i rätten till reklamation enligt Konsumentköplagen eller i rättigheter som kan göras gällande enligt produktansvarslagen.

Mer om garantier