Steg för steg-guide

Så lägger du en trädgårdsgång

Här får du veta hur du måste gå tillväga, steg för steg, när du ska anlägga en trädgårdsgång. En trädgårdsgång ska vara både vacker och funktionell och vilken typ av markbeläggning du ska välja när du ska lägga en gång beror bland annat på önskat läggingsmönster, vilken funktion trädgårdsgången ska fylla och din personliga smak. Här hittar du guider, instruktioner, tips och tricks – Låt dig inspireras och sätt igång med din gång!

Lägga trädgårdsgång med betongplattor – steg för steg

Det här behöver du till ditt projekt

01

Börja med att mäta upp den aktuella ytan som ska läggas. Spänn snören utmed ytterkanterna. Hur djupt du behöver gräva beror på hur tjocka plattorna är som du ska lägga. Du får en stabil grund till din trädgårdsgång om du lägger ett 20cm tjockt lager makadam och ett 4cm tjockt lager sättsand. Räkna alltså med att du behöver gräva ett djup på ca 24cm plus plattans tjocklek. Gräv med en spade. Underarbetet är viktig för resultatet, så gör det noggrant.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång
02

Lägg ut en geotextilduk över ytan, och därpå ett 20cm tjockt lager makadam. Komprimera ytan med hjälp av en vibratorplatta.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång
03

Lägg sedan ett ca 4cm tjockt lager sättsand eller flis över lagret med komprimerad makadam. Använd gärna en bräda för att jämna ut sanden/flisen.

Om du bestämmer dig för att sätta kantsten sätter du dessa efter du lagt och jämnat ut sättsanden/flisen.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång
04

Lägg ut betongplattorna med ett fogavstånd på 3-5mm. Fogavståndet är nödvändigt för att plattornas kanter inte ska skadas. Slutligen fyller du fogarna med fogsand med hjälp av en borste. Din trädgårdsgång med betongplattor är nu klar!

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång

Ansluta gången till byggnaden

05

Om gången gränsar direkt till en byggnad, ska beläggningen ligga 30cm under byggnadens spärrskikt (skydd mot uppstigande fukt). Marken ska luta 15mm/meter bort från byggnaden.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång

Lägga garageuppfart i sten – steg för steg

Det här behöver du till ditt projekt

01

Vissa förarbeten krävs innan du kan börja lägga själva stenarna. Först lägger du ett lager frostskydd ( makadam), som i vårt exempel är 28cm. På detta lägger du sedan 4cm sättsand (alternativt flis) och slutligen själva stenarna, som i detta exempel är 8cm tjocka. Detta innebär en konstruktion på 40cm. Marken måste alltså i detta fall grävas 40cm djupt.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
02

Om du har ett stort område som ska grävas, lönar det sig att hyra en grävmaskin för ett effektivt jobb. Om du själv inte har någon erfarenhet av att använda en grävmaskin bör du hyra in ett proffs. Ute i kanterna måste du dock gräva med en spade eller skyffel.

Tänk på att det uppgrävda materialet ska återvinnas enligt lokala föreskrifter.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
03

För att kontrollera hur djupt du grävt använder du snören som binds fast i nivå med omkringliggande mark. Exempelvis höjden på det intilliggande garagegolvet. Ska ingången till garaget ha en lutning? Se då till att du binder snöret med denna lutning. Detta steg kräver noggrannhet då alla lager sedan måste vara jämntjocka.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart

Om du ska lägga dräneringsrör är det läge att göra detta nu. Fyll det utgrävda diket med sand efter du lagt ner rören och komprimera sedan sanden med en vibratorplatta.

04

Gräv ett dike för kantstenar, om sådana ska användas, så att de sitter tillräckligt djupt ner i marken. Lägg sedan ett lager makadam över hela ytan och komprimera med en vibratorplatta. Efter ytan har komprimerats ska avståndet till den slutliga höjden vara 10cm, i detta fall alltså 2cm högre än ursprungligen planerats. Detta för att du kommer komprimera hela stenytan senare, och detta innebär att ytan kommer pressas ihop och önskad höjd kommer att nås.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
05

Lägg nu avdragningsrör för att lättare jämna ut lagret av sättsand som härnäst ska läggas. Antalet rör som behövs beror på hur stor garageuppfarten är, men räkna med 2-3 stycken. Lägg rören på ett sådant avstånd att själva avdragsbrädan ligger stabilt på rören. Sprid sedan ut sättsand över rören på några ställen, vilket skapar små kullar ovanför rören. Dra sedan upp rören och rikta in dem rakt under de uppspända snörena.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
06

Ta sedan bort de uppspända snörena och fördela 6,5cm sättsand över ytan. Detta för att när du sedan tar bort avdragningsrören blir det tomrum som behöver fyllas och därför lägger du ett 1,5cm lager extra sättsand nu.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
07

Jämna ut sättsanden med en avdragningsbräda. Varken små upphöjningar eller försänkningar får finnas kvar. Hela sandytan måste vara helt jämn. Kontrollera höjden 6,5 cm med mätverktyg i kanten.

Ta sedan försiktigt bort avdragsrören. Tomrummen efter rören kommer sedan fyllas av sand när du senare lägger stenarna.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
08

Den första raden med stenar läggs inte parallellt med garaget, utan i vinkel mot kantstenarna. Detta innebär mindre jobb, och om garagets kant är ojämn hade detta påverkat hela uppfarten.

Sträck upp ett snöre över stenarna rakt från kantsten till kantsten. Den första raden stenar anpassas sedan utefter detta snöre.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
09

Börja placera ut den första raden med stenar utan att slå ner dem.

Fortsätt lägga flera rader med stenar och kontrollera att varje rad hamnar rakt. För att kapa stenar till passningsbitar lämpar det sig att använda en vinkelslip med diamantklinga. För att slippa massor av damm rekommenderar vi att du våtkapar stenarna. Lägg de kapade bitarna med den kapade kanten ut mot kantstenarna för att få en rak och snygg fog mot mitten.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
10

Sprid ut fogsand jämt över de lagda stenarna med en borste. Sopa diagonalt över ytan så att sanden hamnar i fogarna. Ta sedan bort överflödig sand. Spara sanden till sista steget.

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart
11

Till sist ska ytan komprimeras med en vibratorplatta. Använd en gummiplatta för att inte skada stenarna. Vid detta moment pressas stenarna ner och de sista höjdskillnaderna kompenseras. Efter att ha komprimerat ytan har också fogsanden sjunkit och du behöver därför upprepa steg 12 igen. Om det efter ett par dagar har bildas luckor i fogarna måste dessa fyllas igen. Din garageuppfart är nu klar!

Lägga garageuppfart
Lägga garageuppfart

Lägga gångplattor i jordfuktig betong – steg för steg

Det här behöver du till ditt projekt

01

Gräv ut en yta för gången som är så djup att du kan lägga ut ett 20cm tjockt skikt av makadam. Jämna ut det så att det ligger plant och har rätt lutning.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång
02

För att få ytan plan ska du placera avdragsbanor i bädden och rikta dem noga. Ta bort avdragsbanorna när du har gjort ytan plan och återfyll håligheterna.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång
03

Lägg ut plattorna på en 2,5cm tjock bruksbädd av jordfuktig betong (1 del cement, 4 delar sand). Lägg först ut kantplattorna längs den ena långsidan, sedan längs den ena kortsidan och håll ett fogavstånd på 5mm. Fyll sedan området däremellan.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång
04

Sätt fast plattorna och knacka fast dem försiktigt med en gummihammare. Rikta dem sedan med ett vattenpass och ta hänsyn till lutningen.

Din trädgårdsgång är nu klar!

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång

Lägga lösa stenar i gräs – steg för steg

Det här behöver du till ditt projekt

01

Det är lätt att göra en gångväg av lösa stenar och det är perfekt för gräsytor! Genom att fördela stenarna på ett sådant sätt över ytan att du kan gå bekvämt från sten till sten.

Märk ut stenarnas form med en murslev. Lägg sedan stenarna åt sidan och gräv ut jorden så att du kan fylla på ett 10cm tjockt sandskikt och så att de utplacerade stenarnas överkant sedan ligger ca 2cm under den omkringliggande nivån.

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång
02

När du har lagt stenarna i öppningarna knackar du fast dem med en gummihammare så att de inte vickar när du går på dem. Hela stenarnas yta ska ligga an mot sandskiktet och det får inte finnas några håligheter. Din trädgårdsgång med lösa stenar är nu klar!

Lägga trädgårdsgång
Lägga trädgårdsgång

HORNBACH ansvarar ej för felaktigt utfört arbete.

Fler utomhusprojekt